سفارش هلی کویل

 

لطفا فرم زیر با دقت پر کنید.
مشخصات قطعه درخواستی

 خود قفل (Screwlock) بدون قفل (Free running)

 متریک اینچی

 UNC UNF BSW BSF ISO 228/1


مشخصات سفارش
مشخصات و اطلاعات تماس