دفتر تهران : ۰۲۱۹۱۰۹۰۰۸۳ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۲۳۶۸۰۸۳
Info@Pinion.ir
دفتر تهران : ۰۲۱۹۱۰۹۰۰۸۳ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۲۳۶۸۰۸۳
Info@Pinion.ir
خرید مطمئن
گواهی اصالت کالا
انتخاب صحیح
قیمت رقابتی کالا
مشاوره مهندسی
کارشناسان مجرب

پارامترهای دینامیکی یک معادله حرکت در حل مسائل ارتعاشی

پینیون > خدمات مهندسی > آموزش و مشاوره > پارامترهای دینامیکی یک معادله حرکت در حل مسائل ارتعاشی

3707d8f2be163bd14c78cf07586f13bb_L[1]

در حل مسائل ارتعاشی معادله حرکت سیستمی شامل جرم و فنر و دمپر به شکل زیر می باشد که پارامترهای ارتعاش را تشکیل می دهند.

problem[1]

این معادله حرکت شامل سه پارامتر ارتعاش مهم می باشد که در صورت حصول این سه پارامتر ارتعاش آزاد یک سیستم قابل حل خواهد بود. این سه پارامتر عبارتند از:

۱)      اینرسی (M)

۲)      میرایی (C)

۳)      سختی (K)

پارامتر اینرسی: هر جزء اینرسی (جرم) را می توان یک جسم صلب در نظر گرفت. انرژی جنبشی این جزء هنگام تغییر سرعت افزایش یا کاهش می یابد. طبق قانون دوم نیوتن حاصلضرب جرم در شتاب آن برابر است با نیرویی که بر جرم وارد می شود. کار نیز برابر است با نیرو ضرب در تصویر تغییر مکان در جهت نیرو، کار انجام شده روی یک جرم به صورت انرژی جنبشی در جرم ذخیره می شود.

پارامتر سختی: فنر ها معمولا مولفه های سختی در یک سیستم می باشند. با ایجاد حرکت نسبی بین دو سر فنر در آن نیرویی به وجود می آید. نیروی فنر با اندازه تغییر مکان فنر متناسب است. کار انجام شده در هنگام تغییر مکان فنر به صورت انرژی کرنشی یا انرژی پتانسیل در فنر ذخیره می شود.

پارامتر میرایی: در اغلب سیستم های نوسانی، انرژی سیستم تدریجا به گرما یا صوت تبدیل می شود. بر اثر کاهش انرژی دامنه نوسان سیستم نیز تدریجا کاهش می یابد. مکانیزمی را که باعث تبدیل تدریجی انرژِی یک سیستم نوسانی می شود را میرایی می گویند.

Mass-Spring-Damping[1]

شکل بالا یک سیستم متشکل از موتور-راننده را نشان می دهد. برای بررسی پارامترهای ارتعاشی این مدل می توان آن را به صورت یک سیستم جرم و فنر ساده مانند زیر مدل سازی نمود.

 

یک دیدگاه بگذارید