عبارت جستجو را وارد کنید

post

تمرکز تنش

تمرکز تنش

تمرکز تنش  (Stress Concentration)

محل تمرکز تنش در یک جسم، موقعیتی است که شدت میدان تنش در آن بیشتر از تنش متوسط توزیع شده باشد.

وجود ناپیوستگی های هندسی در یک جسم مانند ترک، گوشه های تیز، تغییر سطح مقطع، حفره، سوراخ و یا حتی تغییر در جنس ماده، سبب می شود اطراف این ناپیوستگی ها خط های که اطرافش جریان پیدا می کنند فشرده شود که با فشردن خطوط جریان تنش در این ناحیه تنش افزایش پیدا می کند و  عامل ایجاد تمرکز تنش در یک بارگذاری می شود. اگر مقدار این تنش از استحکام شکست تئوری تعیین شده برای ماده مورد نظر بیشتر شود، ماده دچار شکست می شود.

پس باید در طراحی و تحلیل های مهندسی این نکته را در نظر گرفت که حفره ها یا ترک ها در اجسام مختلف شرایط شکست و ترد شدن را ایجاد می کند.

stress-concentration

ضریب تمرکز تنش

با توجه به این موضوع مفهومی به اسم ضریب تمرکز تنش (Stress Concentration Factor) مطرح می شود. این ضریب مشخص می کند برای یک بارگذاری معین در جسمی که عوامل ایجاد تمرکز تنش را دارد، با توجه به ماکزیمم تنشی که ماده می تواند تحمل کند آیا جسم دچار شکست میشود یا نه. در طراحی قطعاتی که دارای ناپیوستگی ها هستند بسته به نوع ناپیوستگی ضریبی در تنش وارد بر قطعه ضرب می شود که به آن ضریب تمرکز تنش (Kt) می گویند. این ضریب از نمودارهایی که خاص هر شکل است بدست می آید.

stress-concentration-factor

بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + 3 =