عبارت جستجو را وارد کنید

post

سابروتین نویسی در نرم افزار آباکوس

سابروتین نویسی در نرم افزار آباکوس

سابروتین نویسی در نرم افزار آباکوس

در سال های اخیر سابروتین نویسی به یکی از ابزارهای پرکاربرد در نرم افزار آباکوس تبدیل شده است. سابروتین نویسی و یا به عبارت دیگر زیربرنامه نویسی این امکان را به کاربر می دهد تا در شرایط خاص مدل سازی که امکان اعمال آن در محیط گرافیکی آباکوس وجود ندارد، مدل خود را در این نرم افزار اجرا کند.

در نرم افزار آباکوس ۸۰ زیربرنامه وجود دارد و خارج از این سابروتین ها نمی توان زیربرنامه ی دیگری نوشت. زیربرنامه نویسی در آباکوس به زبان فورترن انجام می شود. به همین دلیل قبل از استفاده از سابروتین ها باید نرم افزار fortran compiler نصب شود و به نرم افزار آباکوس متصل شود.


برای سفارش انجام پروژه با نرم افزار کتیا ، از طریق فرم سفارش پروژه، به تعریف کامل پروژه و شرایط مدل اقدام نمایید.


فرم سفارش پروژه


abaqus-simulia-subroutine

مسیر دستیبابی به سابروتین ها در آباکوس

Help / Abaqus User Subrutines Reference Guide / User Subroutins

پس از این ۳ مرحله سابروتین ها وابسته به نوع حلگر به ۳ دسته زیر تقسیم بندی شده اند که می توان به هریک از آن ها دسترسی پیدا کرد:

  1. Abaqus/Standard subroutines
  2. Abaqus/Explicit subroutines
  3. Abaqus/CFD subroutines

به طور مثال عملکرد برخی از سابروتین ها در جدول زیر ارائه شده است.

 

سابروتین

عملکرد

CREEP تعریف رفتار خزشی ماده
DISP تعریف شرایط مرزی مسئله
DLOAD تعریف توزیع نیرو روی المان ها
FRIC تعریف اصطکاک بین دو سطح
UMAT تعریف ماده

 

اینکه سابروتین ها کجای پروسه حل استفاده شوند، بستگی به نوع آن ها دارد. برای مثال سابروتین DLOAD زمان اعمال نیروها در نرم افزار احضار می شود.

وابسته به اینکه سابروتین مورد استفاده در چه زمینه ای باشد، در ماژول مربوطه در نرم افزار آباکوس مشخص می شود که از سابروتین در فرآیند حل مسئله استفاده خواهد شد.

برای حل مسئله ای که در مدل سازی آن از سابروتین استفاده شده، دو راه وجود دارد:

  1. با استفاده از Abaqus CAE که کافی است در ماژول Job در سربرگ General سابروتین نوشته شده را اضافه کنیم.
  2. با استفاده از Fortran Build Enviroment For Applications Running On Intel

اما همواره باید به این نکته توجه نمود که مجهز شدن نرم افزار آباکوس به سابروتین ها تنها جهت آسان نمودن مدل سازی و حل مسائل برای کاربر بوده است. بنابراین فقط در صورت لزوم از سابروتین نویسی باید استفاده کرد.

منبع:

Abaqus User Subruotins Reference Guide

بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 5 =