عبارت جستجو را وارد کنید

post

سرعت نسبی

سرعت نسبی

سرعت نسبی

به سرعت یک جسم متحرک نسبت به یک جسم متحرک دیگر سرعت نسبی گفته می شود.

وقتی که در ماشین نشسته اید و به ماشین هایی که از روبرو به شما نزدیک می شوند نگاه می کنید، احساس می کنید که ماشین ها با سرعت خیلی زیادی به شما نزدیک می شوند. این مسئله به این دلیل است که سرعت نسبی حرکت شما نسبت به ماشین روبرویی بیشتر از سرعت حرکت شماست. در واقع این سرعت از جمع سرعت شما با سرعت ماشین روبرویی بدست می آید.

سرعت نسبی چیستهمین مسئله در مورد ماشین هایی که هم جهت با حرکت شما حرکت می کنند هم وجود دارد. اگر ماشینی هم جهت با شما در جلوی شما در حال حرکت است و سرعت هر دو ماشین یکسان باشد شما ماشین روبرویی را نسبت به خودتان ثابت می بینید یعنی نه به آن نزدیک می شوید و نه از آن دور می شوید. این به این معنی است که سرعت نسبی شما نسبت به ماشین جلویی صفر است.

سرعت نسبی جسم ۱ نسبت به جسم ۲ از رابطه ( فرمول ) زیر بدست می آید:

فرمول سرعت نسبی

انجام پروژه های نرم افزاری مکانیک -کلیک کنید.

بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + = 10