عبارت جستجو را وارد کنید

post

فرکانس

فرکانس

فرکانس ( بسامد )

تعداد سیکل ها در زمان واحد را فرکانس نوسان می گویند و با f نمایش می دهند. بنابراین:

%20[1]

کمیت های w و f به ترتیب بر حسب رادیان بر ثانیه (rad/s) و هرتز (Hz) می باشند.

%20[1]

فرکانس طبیعی:

اگر یک سیستم، پس از آشفتگی اولیه بدون دخالت نیروهای خارجی به نوسان درآید، فرکانس حرکت آن را فرکانس طبیعی می گویند. یک سیستم به ازای هر درجه آزادی (جرم) دارای یک بسامد طبیعی می باشد. بنابراین یک سیستم نوسانی با n درجه آزادی بطور کلی دارای n بسامد طبیعی مختلف خواهد بود.

انجام پروژه های نرم افزاری مهندسی مکانیک -کلیک کنید.

سیکل:

حرکت یک جسم نوسانی از وضعیت تعادل تا وضعیت نهایی در یک جهت، برگشت به وضعیت تعادل، حرکت از وضعیت تعادل تا وضعیت نهایی در جهت دیگر و برگشت محدد به وضعیت تعادل را سیکل می گویند.

قابل توجه است که این اصطلاحات در درس ارتعاشات مکانیکی در رشته مهندسی مکانیک مورد نیاز است.

در اشکال زیر دو نمونه از شکل مود ارتعاشی که در اثر فرکانس طبیعی جسم حاصل شده است را می بینید.

Simple_Pendulum_Oscillator[1]      %20%202[1]

بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 45 = 51