عبارت جستجو را وارد کنید

post

فون میسز

فون میسز

فون میسز (Von Mises)

در مورد المان هایی که تحت تنش های ترکیبی نرمال و برشی قرار دارند می توان با استفاده از معیار تنش فون میسز بررسی کرد که آیا جسم به نقطه تسلیم رسیده یا نه.

در المان مورد نظر تنش های اصلی بر اساس دایره موهر محاسبه می شود. اگر این تنش های اصلی را در رابطه کنترلی فون میزس قرار می دهیم اگر مقدار تنش فون میسز بدست آمده، از مقدار تنش تسلیم ماده کمتر بود یعنی شکست رخ نمی دهد ولی اگر این تنش از تنش تسلیم ماده بیشتر بود، مفهومش رسیدن المان به نقطه ی تسلیم است.

معیار فون میسز

بطور کلی تنش فون میزس از رابطه زیر بدست می آید:

فرمول فون میسزدر نرم افزارهای المان محدود هم در تحلیل های تنش معمولا برای قضاوت در مورد تنش های وارده بر ماده از تنش فون میسز استفاده می شود و این مقدار با تنش تسلیم ماده مقایسه می شود.

تنش فون میسز

انجام پروژه های نرم افزاری مکانیک -کلیک کنید.

بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

33 + = 41