عبارت جستجو را وارد کنید

post

معیار ترسکا

معیار ترسکا

معیار ترسکا (Tresca)

در طراحی های مکانیکی معمولا از دو نوع معیار شکست استفاده می شود یکی معیار فون میسز (Von Mises) و دیگری معیار ترسکا (Tresca) یا حداکثر تنش برشی

معیار ترسکا معیاری است که در آن بر اساس حداکثر تنش برشی، وضعیت ماده از لحاظ شکست بررسی می شود.

معیار Tresca در شرایط وجود تنش های اصلی با فرض σ۱ ≥ σ۲ ≥ σ۳ با توجه به رابطه زیر تعریف می شود.

فرمول معیار تنش ترسکادر شکل زیر دو معیار حداکثر تنش برشی و فون میسز مقایسه شده اند.

دیاگرام معیار تراسکا

همانطور که در شکل مشاهده می شود معیار ترسکا معیار محتاطانه تری نسبت به معیار فون میسز می باشد ولی معیار فون میسز دقیق تر و بهینه تر از معیار Tresca است.

انجام پروژه های نرم افزاری مکانیک -کلیک کنید.

بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 1 =