عبارت جستجو را وارد کنید

post

نسبت پواسون

نسبت پواسون

تعریف نسبت پواسون:

نسبت پواسون که به افتخار سیمون پواسون به این نام، نامیده شد، نسبت کرنش جانبی به کرنش محوری در یک ماده تحت بارگذاری محوری تعریف می شود. وقتی یک ماده در یک جهت خاص فشرده می شود، عمدتا تمایل دارد در دو جهت دیگر عمود بر جهت اول کشیده شود. در مقابل اگر ماده کشیده شود معمولا تمایل دارد در دوجهت عمود بر جهت کشش، فشرده شود.

poissons-ratio

اگر فرض شود ماده در جهت x کشیده یا فشرده شود، نسبت پواسون طبق رابطه زیر تعریف می شود:

poisson's-ratio

این نسبت برای یک ماده یک ماده ایزوتروپیک، خطی و الاستیک نمی تواند کم تر از ۱- و بیشتر از ۰٫۵ باشد که مثبت بودن مدول یانگ، مدول برش و مدول های جمی را ارضا کند. نسبت پواسون برای اغلب مواد در بازه ۰ تا ۰٫۵ قرار می گیرد.

مثالی از استفاده نسبت پواسون:

یکی از کاربردهای قابل توجه نسبت پواسون در جریان های تحت فشار داخل لوله ها است. جریان یک سیال تحت فشار داخل یک لوله یک نیروی یکنواخت بر جداره داخلی لوله اعمال می کند که نتیجه این نیرو یک تنش شعاعی است که در جداره لوله ایجاد می شود. به دلیل وجود نسبت پواسون، این تنش شعاعی سبب افزایش قطر لوله و کاهش طول آن می شود. به طور ویژه کاهش طول در لوله می تواند بر اتصالات این لوله تاثیر به سزایی داشته باشد که باید در طراحی مورد توجه قرار گیرد.

انجام پروژه های نرم افزاری مکانیک -کلیک کنید.

منبع: MECHANICS of MATERIALS by Ferdinand P. Beer

بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 7 =