عبارت جستجو را وارد کنید

بلاگ

فرکانس

فرکانس

فرکانس ( بسامد ) تعداد سیکل ها در زمان واحد را فرکانس نوسان می گویند و با f نمایش می دهند. بنابراین: کمیت های w و f به ترتیب بر حسب رادیان بر ثانیه (rad/s) و هرتز (Hz) می باشند. فرکانس طبیعی: اگر یک سیستم، پس از آشفتگی اولیه بدون دخالت نیروهای خارجی به نوسان […]

سازه

سازه

سازه ها :(Structures) سازه مهندسی مجموعه ای از چند عضو متصل به هم است که برای نگهداری و یا انتقال نیرو و برای تحمل مطمئن بارهای وارده ساخته شده است. در تحلیل نیرویی سازهها لازم است که اعضای سازه را از هم جدا کنیم و دیاگرام آزاد هر یک از اعضای مجموعه ای از آنها […]

خرپا

خرپا

تعریف کلی خرپا (Truss): خرپا شبکه ای متشکل از چندین عضو می باشد که سرهایشان به هم متصل شده اند و مجموعا یک سازه صلب را تشکیل داده اند. خرپا های متداول عبارتند از: پل ها، سقف ها، دکل جرثقیل ها و سازه های مشابه آن ها. اعضای متداول مورد استفاده در ساخت خرپاها که معمولا […]

گشتاور

گشتاور

گشتاور (Torque) به طور کلی به عامل چرخیدن جسم حول هر محور گشتاور یا ممان یا تورک (Torque) می گویند. گشتاور اصطلاحی است که بیشتر در علم استاتیک یا ایستایی کاربرد دارد و از معادلات مهم استاتیک این است که برآیند گشتاورهای وارد به جسم باید برابر صفر باشد. این مقدار چگونه محاسبه می شود؟ گشتاور برابر […]

نرم افزار MSC Nastran و MSC Patran

نرم افزار MSC Nastran و MSC Patran

معرفی نرم افزار MSC NASTRAN MSC/NASTRAN  یک نرم افزار المان محدود همه منظوره با توانایی حل محدوده وسیعی از مسائل می باشد. این نرم افزار با بیش از یک میلیون خط برنامه فرترن نوشته شده است. برای سفارش انجام پروژه با نرم افزار پترن نسترن فرم زیر را تکمیل کنید. (NASTRAN (NAsa STRucture ANalysis  در […]

شرح روش المان محدود

شرح روش المان محدود

معرفی المان محدود به طور ساده می توان گفت که روش المان محدود عبارت است از تقسیم قطعه به تعداد زیادی از المان­های کوچکتر و یا به عبارتی شبکه بندی مدل با المان­های مثلثی، مربعی و … که شکل ساده­ تری نسبت به شکل کلی قطعه دارند.  در این حالت حل ریاضی و کنترل تک […]

مراحل تحلیل استاتیکی در نرم افزارهای المان محدود

مراحل تحلیل استاتیکی در نرم افزارهای المان محدود

تحلیل استاتیکی در نرم افزارهای المان محدود مراحل این تحلیل از قرار زیر هستند: تهیه کردن یک ساختار پیوسته به عنوان مجموعه ای از المان های مجزایی که در گره های خود به یکدیگر متصل شده اند. محاسبه ماتریس سختی هریک از المان ها بر اساس نوع المان، هندسه و خصوصیت مواد آن ها تجمیع تمامی […]