عبارت جستجو را وارد کنید

بلاگ

معیار ترسکا

معیار ترسکا

معیار ترسکا (Tresca) در طراحی های مکانیکی معمولا از دو نوع معیار شکست استفاده می شود یکی معیار فون میسز (Von Mises) و دیگری معیار ترسکا (Tresca) یا حداکثر تنش برشی معیار ترسکا معیاری است که در آن بر اساس حداکثر تنش برشی، وضعیت ماده از لحاظ شکست بررسی می شود. معیار Tresca در شرایط وجود تنش […]

فون میسز

فون میسز

فون میسز (Von Mises) در مورد المان هایی که تحت تنش های ترکیبی نرمال و برشی قرار دارند می توان با استفاده از معیار تنش فون میسز بررسی کرد که آیا جسم به نقطه تسلیم رسیده یا نه. در المان مورد نظر تنش های اصلی بر اساس دایره موهر محاسبه می شود. اگر این تنش […]

جسم صلب

جسم صلب

جسم صلب به جسمی که فاصله ذرات آن ثابت باشد و در اثر نیرو جسم مورد نظر دچار تغییر شکل نشود جسم صلب گویند. این تعریف در تئوری وجود دارد ولی در دنیای واقعیت هیچ جسم کاملا صلبی وجود ندارد. در حقیقت اجسام مختلف دارای سختی های مختلفی هستند. اجسام با سختی بسیار بالا هم […]

سرعت نسبی

سرعت نسبی

سرعت نسبی به سرعت یک جسم متحرک نسبت به یک جسم متحرک دیگر سرعت نسبی گفته می شود. وقتی که در ماشین نشسته اید و به ماشین هایی که از روبرو به شما نزدیک می شوند نگاه می کنید، احساس می کنید که ماشین ها با سرعت خیلی زیادی به شما نزدیک می شوند. این […]

تنش پسماند

تنش پسماند

مفهوم تنش پسماند تنش پسماند تنشی است که پس از حذف عامل ایجاد تنش، در ماده جامد باقی می ماند. تنش های پسماند در هر سازه مکانیکی به دلایل مختلفی می تواند وجود داشته باشد. این عوامل می تواند تغییر شکل پلاستیک، تغییرات دمایی در ماده و یا تغییر در ساختار آن (تغییر فاز) باشد. این عوامل […]

فرکانس

فرکانس

فرکانس ( بسامد ) تعداد سیکل ها در زمان واحد را فرکانس نوسان می گویند و با f نمایش می دهند. بنابراین: کمیت های w و f به ترتیب بر حسب رادیان بر ثانیه (rad/s) و هرتز (Hz) می باشند. فرکانس طبیعی: اگر یک سیستم، پس از آشفتگی اولیه بدون دخالت نیروهای خارجی به نوسان […]

چقرمگی

چقرمگی

چقرمگی (سفتی ) چیست؟ چقرمگی (toughness) اصطلاحی است که بیان گر مقدار تنش مورد نیاز برای گسترش عیوب موجود یک درز یا ترک اولیه است. اهمیت این خاصیت ماده زیاد است چون که وقوع عیب و خطا در همه مراحل از جمله مراحل قبل از ساخت، ساخت، و یا استفاده از مواد یا اجزاء غیر قابل اجتناب […]

سازه

سازه

سازه ها :(Structures) سازه مهندسی مجموعه ای از چند عضو متصل به هم است که برای نگهداری و یا انتقال نیرو و برای تحمل مطمئن بارهای وارده ساخته شده است. در تحلیل نیرویی سازهها لازم است که اعضای سازه را از هم جدا کنیم و دیاگرام آزاد هر یک از اعضای مجموعه ای از آنها […]

کرنش

کرنش

تعریف کرنش کرنش واکنشی است از طرف ماده‌ای که به آن تنش (Stress) وارد شده است. وقتی نیرویی بر روی قطعه ای اعمال می‌شود، این نیرو موجب ایجاد تنش و پس از آن باعث ایجاد تغییر شکل (Deform) در ماده می‌شود. در علم مهندسی مقدار تغییر شکل ماده در جهت نیروی اعمال شده، تقسیم بر طول اولیه، مقدار کرنش […]

نسبت پواسون

نسبت پواسون

تعریف نسبت پواسون: نسبت پواسون که به افتخار سیمون پواسون به این نام، نامیده شد، نسبت کرنش جانبی به کرنش محوری در یک ماده تحت بارگذاری محوری تعریف می شود. وقتی یک ماده در یک جهت خاص فشرده می شود، عمدتا تمایل دارد در دو جهت دیگر عمود بر جهت اول کشیده شود. در مقابل […]